Toelichting Wegenverkeerswet

Op deze pagina vindt u een toelichting op een aantal wetsartikelen die in de Wegenverkeerswet staan. Deze toelichting geeft geen exacte weergave van de inhoud van de wetsartikelen. Hiervoor en voor de overige artikelen wordt verwezen naar www.wetten.overheid.nl.

 

Artikel 1: Toelichting van begrippen

In dit artikel vindt u definities van onder andere  de bromfiets, de motorfiets en het motorrijtuig. Ook worden hier definities gegeven van het alcoholslotprogramma en het kentekenbewijs.

Artikel 4b: Taken van de RDW

In dit artikel staat een opsomming van de taken waarmee de RDW belast is. Deze bestaan onder andere uit het afgeven van erkenningen aan garagebedrijven en het afgeven van rijbewijzen.

Artikel 8: Besturen onder invloed

In dit artikel worden  regels rond het besturen van een voertuig beschreven. Hier wordt bijvoorbeeld het maximaal toegestane alcoholgehalte beschreven.

Artikel 9: Onbevoegd besturen

In dit artikel wordt beschreven dat u geen voertuig mag besturen als de rechter dit bepaald heeft. 

Artikel 107: Rijbewijsplicht. Eisen rijbewijs

In dit artikel wordt de rijbewijsplicht en de eisen aan het rijbewijs beschreven. Er staat bijvoorbeeld dat een rijbewijs leesbaar en geldig moet zijn.

Artikel 108: Uitzondering rijbewijsplicht

In dit artikel worden de uitzonderingen op een rijbewijsplicht vermeld. Zo hoeven mensen met een buitenlands rijbewijs (tijdelijk) geen Nederlands rijbewijs te hebben en geldt ook geen rijbewijsplicht voor gehandicaptenvoertuigen.

Artikel 110: Minimumleeftijd besturen motorrijtuig

In dit artikel wordt aangegeven dat  de minimumleeftijd voor het besturen van motorrijtuigen wordt uitgewerkt in het Reglement Rijbewijzen.

Artikel 111: Voorwaarden afgifte rijbewijs

In dit artikel worden de hoofdregels voor het aanvragen van een rijbewijs beschreven. Bijvoorbeeld dat hierbij een tarief moet worden betaald en dat de aanvrager zich moet identificeren. 

Artikel 112: Weigeringsgronden

In dit artikel worden de gronden genoemd om geen rijbewijs af te geven. Er mag bijvoorbeeld geen rijbewijs worden afgegeven aan een aanvrager aan wie de rijbevoegdheid is ontzegd.  

Artikel 119: Nieuw rijbewijs

In dit artikel wordt beschreven wanneer er een nieuw rijbewijs wordt afgegeven. Dit kan zijn omdat de persoonsgegevens van de rijbewijshouder zijn gewijzigd. Maar ook als bijvoorbeeld  een rijbewijs is gestolen of verloren.

Artikel 122: Geldigheidsduur rijbewijs

In dit artikel wordt beschreven dat in het Reglement Rijbewijzen de geldigheidsduur van rijbewijzen wordt bepaald. 

Artikel 123: Verlies geldigheid

In dit artikel wordt uitgelegd wanneer een rijbewijs van rechtswege zijn geldigheid verliest. Dit kan zijn vanwege de uitgifte van een nieuw rijbewijs, maar ook bijvoorbeeld door het overlijden van de rijbewijshouder of doordat aangifte is gedaan van vermissing.

Artikel 124: Ongeldigverklaring

In dit artikel wordt uitgelegd wanneer een rijbewijs ongeldig wordt verklaard. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de rijbewijshouder verkeerde informatie heeft verschaft, of als de houder zelf bewust afstand doet van één of meerdere categorieën. Ook wordt aangegeven welke instantie bevoegd is tot ongeldigverklaring.

Artikelen 130 t/m 134:
Maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid

In deze artikelen staan de bevoegdheden die het CBR heeft om maatregelen op te leggen. Het CBR kan namelijk onderzoek doen naar de rijvaardigheid of geschiktheid van iemand en aan de hand hiervan een maatregel opleggen. Een voorbeeld hiervan is het alcoholslotprogramma.