Toelichting Reglement Rijbewijzen

Op deze pagina vindt u een toelichting op een aantal wetsartikelen dat in het Reglement Rijbewijzen staat vermeld. Deze uitleg bij de wetgeving is door de RDW gemaakt. Het stuk beschrijft de hoofdlijnen en is slechts informatief bedoeld. De wetgeving die in Nederland geldig is, is altijd bindend.

Voor de volledige geldende regelgeving wordt verwezen naar www.wetten.overheid.nl.

Artikel 1: Toelichting van begrippen 

In dit artikel worden definities van de belangrijkste begrippen gegeven. 

Artikel 2: Minimumleeftijden

In dit artikel worden de minimumleeftijden per voertuigcategorie beschreven.

Artikel 15: RijbewijscategorieĆ«n 

In dit artikel wordt per rijbewijscategorie een definitie omschreven. Per categorie wordt aangegeven wat de bevoegdheden zijn. 

Artikel 27: Burgemeester de bevoegde instantie

In dit artikel is bepaald dat iedereen die in Nederland woont, een rijbewijsaanvraag moet indienen bij de gemeente waar deze persoon staat ingeschreven.

Artikel 28 t/m 31: RDW de bevoegde instantie

In deze artikelen worden de rijbewijsaanvragen benoemd die door de RDW worden afgehandeld. Dit zijn bijvoorbeeld omwisselingen van het buitenlands rijbewijs. In het merendeel van de gevallen wordt de aanvraag ingediend bij de gemeente. Deze stuurt de aanvraag ter behandeling, door naar de RDW. Als de aanvrager in het buitenland woont mag hij de aanvraag (inclusief het originele aanvraagformulier) rechtstreeks naar de RDW sturen. 

Artikel 32: Eisen bij aanvraag

In dit artikel wordt beschreven waar iemand aan moet voldoen bij de aanvraag voor een rijbewijs. Hier wordt bijvoorbeeld beschreven of iemand die net in Nederland woont een Nederlands rijbewijs kan aanvragen. Ook wordt beschreven of iemand die net in het buitenland woont nog een Nederlands rijbewijs kan aanvragen. 

Artikel 39: Vervanging of diefstal

In dit artikel staat dat er bij verlies of diefstal een proces-verbaal van het rijbewijs moet worden overlegd.

Artikel 44 t/m 48: Omwisseling rijbewijs

In deze artikelen worden de voorwaarden genoemd om in aanmerking te komen voor een omwisseling van een buitenlands rijbewijs, omwisseling van een militair rijbewijs of omwisseling van een rijbewijs van een diplomatiek of consulair ambtenaar.

Artikel 132a t/m f: Alcoholslotprogramma

In deze artikelen wordt ingegaan op enkele regels die gelden voor het alcoholslotprogramma.

Artikel 156a t/m artikel 156ad:
Verklaringen van vakbekwaamheid en nascholing

In deze artikelen wordt ingegaan op de verklaring van vakbekwaamheid en de daarbij behorende nascholing.

Artikel 173a t/m 173t: Experiment verlaging minimum leeftijd buschauffeurs

In deze artikelen wordt ingegaan op de regels die gelden voor het experiment waarbij de minimumleeftijd voor deelnemende chauffeurs van de rijbewijscategorie D wordt verlaagd.

Artikel 173i t/m 173cc: Experiment begeleid rijden

In deze artikelen wordt ingegaan op de regels die gelden voor het aanvragen van de begeleiderspas.